Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Contratacións

Concello de Arzúa

Contratación obra «Camiño Campo da Festa-Rendal de abaixo-Fucarelos e outros»

Anuncio Providencia alcaldia Informe motivado da necesidade Proxecto Prego de cláusulas administrativas particulares Anuncio apertura sobre B) (publicado pax. web o día 14 de setembro de 2018) Anuncio apertura sobre C) (publicado pax. web o día 19 de setembro de 2018) adxudicación (publicado pax. web o día 19 de outubro de 2018) Formalizacion (publicado pax. web o día 05

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

Contratación do servizo de asistencia técnico urbanística.

A Xunta de Goberno Local con da 27 de febrero de 2018 acordou proceder a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade. As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello,  acompañada da documentación e requisitos esixidos na cláusula 12ª do prego de cláusulas administrativas

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

Contratación de concesión do servizo de explotación das instalacións deportivas de piscina, cuberta e descuberta

Anuncio Priego de cláusulas administrativas particulares Prego de prescricións técnicas Anuncio BOP de data 7 de marzo de 2018 Anuncio Doga nº 48 de data 8 de marzo de 2018 QO viabilidad Arzua 19.54.34 (publicado o día 13 de marzo de 2018) QO anexo viabilidad Arzua 19.54.34 (publicado o día 13 de marzo de 2018) Visita as instalacións: Comunícase as empresas interesadas en realizar unha visita as instalacións da piscina obxecto

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

Contratación por procedemento aberto das obras de demolición do sexto andar e último no edificio nº 2 da rúa de Lugo (Arzúa), e posterior construción da cuberta do mesmo, incluindo a previa confección dos proxectos técnicos

Prego de cláusulas administrativas Prego prescricións técnicas Anuncio de licitación Anuncio Bop nº bop 44 de data 5 de marzo de 2018 Anuncio Boga num. 45 de data 5 de marzo de 2018 Demolición do 6º Andar no edificio nº 2 da Rúa de Lugo (Anteproxecto) (1) Anuncio apertura sobre B (publicado pax web. 8 de

Ler Máis >>