Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Urbanismo

FUNCIÓNS URBANISMO:

– Información e asesoramento aos particulares.

– Tramitación de licenzas urbanísticas ( maiores, menores, aperturas…)

– Xestión do solo municipal.

– Redacción e execucións de proxectos de obras (alumado público, traídas de auga, saneamento, urbanización de rúas, mellora de núcleos rurais…)

– Restauración da legalidade, expedientes sancionadores…

Algunhas das actuacións máis importantes levadas a cabo nesta área durante estes últimos anos son:

– Reurbanización de moitas das rúas da vila: Alcalde Xoán Vidal, rúa do Castro, rúa Baltasar Pardal, Travesía Lugo-Santiago.

– A construción e restauración de dezaoito locais sociais nas parroquias de Arzúa.

– Rehabilitación da Casa de Beatriz, edificio María Mariño…

– Novas instalacións da Biblioteca Rosalía de Castro, Local de Ensaio e Telecentro.

– Aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (Orde do 6 de outubro de 2008)

PXOM:

Ter aprobado o Plan Xeral Ordenación Municipal é fundamental para o noso Concello xa que a través del:- Clasifícase o solo para o establecemento do réxime xurídico correspondente.

– Defínense os elementos fundamentais da estrutura xeral adoptada para a ordenación urbanística do territorio.

– Establécense as determinacións orientadas a promover o seu desenvolvemento e execución.

– Garántese a coherencia interna das determinacións urbanísticas.

– A viabilidade técnica e económica da ordenación proposta.

– A proporcionalidade entre o volume edificable e os espazos libres públicos de cada ámbito de ordenación.

FUNCIÓNS OBRAS E SERVIZOS:

– Mantemento de estradas e vías de comunicación tanto no que se refire ao seu firme como aos desbroces de cunetas e masas comúns.

– Tamén ten cabida nesta concellaría o mantemento de servizos como: depuradora municipal, alumeado público, mobiliario urbano, xardíns, saneamento…