Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Contratacións

Concello de Arzúa

Contratacion obra nomeada » Camiño Ventorrillo a Covas (Viñós) e outros», incluida no Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018

A Xunta de Goberno Local con data 19 de setembro de 2017 acordou proceder a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade. As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello,  na forma indicada na cláusula 12 do prego que rixe esta contratación. Os licitadores

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE ARZUA, BOMBEOS (LEMA, RÍO VELLO Y AS BARROSAS) Y FOSA SÉPTICA DE BOENTE.

Pliego de cláusulas administrativas particulares Pliego de prescripciones técnicas Plazo de presentación de proposicións: desde el día 22 de septiembre (que es el día seguinte a la fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea) hasta el 31 de octubre. Anuncio BOP nº 191 de data 6 de outubro de 2017

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

Rehabilitación de local social no lugar de Lema de abaixo

A Xunta de Goberno Local con data 14 de xullo de 2017 acordou proceder  a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade. As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello, acompañada da  documentación e requisitos esixidos na cláusula 12. Os licitadores que recibiron a

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

Contratación subministro dunha desbrozadora de brazo lateral

A Xunta de Goberno Local con data 5 de xullo de 2017 acordou proceder  a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade. As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello, acompañada da  documentación e requisitos esixidos na cláusula 11.4 Os licitadores que recibiron a

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

SUBMINISTRO E OBRA NOMEADO «RENOVACION DO ALUMEADO PUBLICO NA PARROQUIA DE CASTEÑADA, VARIOS LUGARES, INCLUIDO NO PLAN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE (PMA) 2016

Acordada esta contratación en Xunta de Goberno Local de data 26 de xaneiro de 2017. PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS SPMA 2016-Renovación alumeado parroquia A Castañeda, varios lugares (Prego de prescricións)(1).pdf O prazo de presentación de proposicións será de oito días naturais desde o seguinte ao da publicación deste anuncio (dende 0 día 26 de abril ao

Ler Máis >>