Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Contratación do servizo de asistencia técnico urbanística.

A Xunta de Goberno Local con da 27 de febrero de 2018 acordou proceder a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade.

As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello,  acompañada da documentación e requisitos esixidos na cláusula 12ª do prego de cláusulas administrativas particulares

Os licitadores que recibiron a invitación para participar neste proceso de contratación, poderán presentar as súas propostas dentro do prazo de oito días naturais, contados dende o día seguinte  ao da recepción da mesma.

O resto de licitadores que estean interesados en participar neste proceso de contratación poderán presentar as súas propostas dentro do prazo de 8 días naturais contados dende o día seguinte a publicación deste anuncio.

prego clausulas administrativas

prego prescricions tecnicas

CORRECCION DE ERROS (publicado pax. web  11/04/2018)

Anexo II: Modelo de Proposicion (Correxido) (publicado pax. web 11/04/2018)

Adxudicacion (publicada pax,. web o día 6 de agosto de 2018)

Formalizacion (publicada pax. web o día 6 de agosto de 2018)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia