Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Contratación do servizo de asistencia técnico urbanística.

A Xunta de Goberno Local con da 27 de febrero de 2018 acordou proceder a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade.

As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello,  acompañada da documentación e requisitos esixidos na cláusula 12ª do prego de cláusulas administrativas particulares

Os licitadores que recibiron a invitación para participar neste proceso de contratación, poderán presentar as súas propostas dentro do prazo de oito días naturais, contados dende o día seguinte  ao da recepción da mesma.

O resto de licitadores que estean interesados en participar neste proceso de contratación poderán presentar as súas propostas dentro do prazo de 8 días naturais contados dende o día seguinte a publicación deste anuncio.

prego clausulas administrativas

prego prescricions tecnicas

CORRECCION DE ERROS (publicado pax. web  11/04/2018)

Anexo II: Modelo de Proposicion (Correxido) (publicado pax. web 11/04/2018)

Adxudicacion (publicada pax,. web o día 6 de agosto de 2018)

Formalizacion (publicada pax. web o día 6 de agosto de 2018)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email