Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Normativa Municipal

Concello de Arzúa

Taxas da rede de sumidoiros.

Ordenanza que establece as pautas de verificación para saber se se dan as condicións necesarias para autorizar a acometida á rede de sumidoiros e que establece a prestación do servizo de evacuación e depuración. Taxas da rede de sumidoiros.

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

Taxas por recollida de lixo.

Sobre a prestación do servizo de recepción obrigada de residuos sólidos urbanos de vivendas, aloxamentos e locais nos que se realicen actividades industriais, comerciais, profesionais, artísticas e de servizos. Taxas por recollida de lixo.

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

Prezos da publicidade na radio local.

Ordenanza reguladora dos prezos públicos pola emisión de publicidade na emisora de radio local á que están obrigados todos aqueles cidadáns que se beneficien dese servizo. Prezos da publicidade na radio local.

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

Aproveitamento do dominio público local.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións de interese xeral. Aproveitamento do dominio público local.

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

Taxas sobre reservas de vía pública.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, desentullos, argolas, andamios e outras instalacións análogas. Taxas sobre reservas de vía pública.

Ler Máis >>