Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Ordenanzas

Concello de Arzúa

Taxas por recollida de lixo.

Sobre a prestación do servizo de recepción obrigada de residuos sólidos urbanos de vivendas, aloxamentos e locais nos que se realicen actividades industriais, comerciais, profesionais, artísticas e de servizos. Taxas por recollida de lixo.

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

Prezos da publicidade na radio local.

Ordenanza reguladora dos prezos públicos pola emisión de publicidade na emisora de radio local á que están obrigados todos aqueles cidadáns que se beneficien dese servizo. Prezos da publicidade na radio local.

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

Aproveitamento do dominio público local.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións de interese xeral. Aproveitamento do dominio público local.

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

Taxas sobre reservas de vía pública.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, desentullos, argolas, andamios e outras instalacións análogas. Taxas sobre reservas de vía pública.

Ler Máis >>
Concello de Arzúa

Taxas por licenzas de apertura.

Ordenanza fiscal que regula técnica e administrativamente que os establecementos industriais e mercantís cumpran as condicións esixidas de tranquilidade, sanidade, salubridade, etc. Taxas por licenzas de apertura.

Ler Máis >>