Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Ampliación da rede de abastecemento de auga a lugares de Pastoriza e outros

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 11/02/2009

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado

Prezo licitación: 219.176,81 €

Prazo execución: 6 meses, dende o día seguinte ao do asino da acta de comprobación de replanteo

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Garantías e gastos aplicables: Garantía definitiva: O 5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

Clasificación e requisitos do contratista: Grupo E, Subgrupo 1, categoría D)

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 08.05.2009

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 04.05.2009, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ,S.L., por un importe de 200.000 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Documentos relaciondos
-prego- tipo de cláusulas administrativas particulares que rexerá a contratación -mediante procedemento negociado- das obras comprendidas nos Plans Proviniciais
-cuadro características do contrato.
-modelo de proposición.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email