Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Ampliación da rede de abastecemento de auga a lugares de Pastoriza e outros

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 11/02/2009

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado

Prezo licitación: 219.176,81 €

Prazo execución: 6 meses, dende o día seguinte ao do asino da acta de comprobación de replanteo

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Garantías e gastos aplicables: Garantía definitiva: O 5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

Clasificación e requisitos do contratista: Grupo E, Subgrupo 1, categoría D)

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 08.05.2009

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 04.05.2009, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ,S.L., por un importe de 200.000 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Documentos relaciondos
-prego- tipo de cláusulas administrativas particulares que rexerá a contratación -mediante procedemento negociado- das obras comprendidas nos Plans Proviniciais
-cuadro características do contrato.
-modelo de proposición.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia