logo Concello de Arzúa
Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Urbanización e dotación de servizos das rúas do Castro e Río Mera

Novas:

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 25/03/2009

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado con publicidade

Prezo licitación: 801.384,86 euros

Prazo execución: 6 meses, dende o día seguinte ao do asino da acta de comprobación de replanteo

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Garantías e gastos aplicables: o 5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 18.05.09

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 13.05.2009, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa CANARGA,S.L., por un importe de 801.000 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Documentos relacionados
-prego de clausulas administrativas particulares que rexirá a contratación de obras, mediante procedemento negociado con publicidade (doc, 111 kb)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email