Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Xestión das instalacións deportivas municipais destinadas á práctica do padel e voleibol

Xunta de Goberno Local – Xestión de servizos públicos

Data de publicación en web: 19/04/2010

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado sen publicidade

Prezo licitación: O previsto na cláusula 2ª do prego de cláusulas administrativas particulares.

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 28.05.2010

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 21.05.2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa AQUAGEST, Promoción Técnica y Finanaciera de Abastecimientos de Agua, S.A.,por un canon do 80% dos ingresos reais obtidos na xestión das pistas de padel,  pero cobrando o importe dos prezos públicos establecidos polo aluguer de ditas pistas.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia