logo Concello de Arzúa
Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Xestión das instalacións deportivas municipais destinadas á práctica do padel e voleibol

Xunta de Goberno Local – Xestión de servizos públicos

Data de publicación en web: 19/04/2010

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado sen publicidade

Prezo licitación: O previsto na cláusula 2ª do prego de cláusulas administrativas particulares.

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 28.05.2010

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 21.05.2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa AQUAGEST, Promoción Técnica y Finanaciera de Abastecimientos de Agua, S.A.,por un canon do 80% dos ingresos reais obtidos na xestión das pistas de padel,  pero cobrando o importe dos prezos públicos establecidos polo aluguer de ditas pistas.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email