Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

«Pavimentación rúa Piñeiral (Arzúa) e outros», incluida no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de competencia municipal (POS) 2010

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 28/04/2010

Criterios de valoración que se aprobaron na Xunta de Goberno Local de 09/04/2010:

a)Oferta económica: ata 15 puntos.

b) Programa de traballo e protección medioambiental: ata 35 puntos.

c)Programa de control interno de calidade: ata 35 puntos

d) Plan de seguridade e saúde: ata 15 puntos.

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: Negociado con publicidade

Prezo licitación: 383.177,31 € (IVE incluido)

Prazo execución: 6 meses, a contar dende o día seguinte ao do asino da acta de comprobación de replanteo.

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Clasificación e requisitos do contratista: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil:29 de xullo de 2010

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 12.07.2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa ANTONIO FILLOY,S.A., por un importe de 318.652 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva

Documentos relaciondos
– prego-tipo de cláusulas administrativas das obras comprendidas nos Plans Provinciais
– cadro de características

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia