Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

«Pavimentación rúa Piñeiral (Arzúa) e outros», incluida no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de competencia municipal (POS) 2010

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 28/04/2010

Criterios de valoración que se aprobaron na Xunta de Goberno Local de 09/04/2010:

a)Oferta económica: ata 15 puntos.

b) Programa de traballo e protección medioambiental: ata 35 puntos.

c)Programa de control interno de calidade: ata 35 puntos

d) Plan de seguridade e saúde: ata 15 puntos.

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: Negociado con publicidade

Prezo licitación: 383.177,31 € (IVE incluido)

Prazo execución: 6 meses, a contar dende o día seguinte ao do asino da acta de comprobación de replanteo.

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Clasificación e requisitos do contratista: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil:29 de xullo de 2010

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 12.07.2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa ANTONIO FILLOY,S.A., por un importe de 318.652 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva

Documentos relaciondos
– prego-tipo de cláusulas administrativas das obras comprendidas nos Plans Provinciais
– cadro de características

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email