Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

RUA DO VISO A CAMPO DE FÚTBOL (ARZÚA), incluida no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de competencia municipal (POS) 2011

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 10/05/2011

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado sen publicidade

Prezo licitación: 95.190,49 euros

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Garantías e gastos aplicables: 5% do prezo de adxudicación (excluido o IVE).

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación: 10.05.2011.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 29 de abril de 2011, acordou a ADXUDICACIÓN  de dita obra, á empresa CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ S.L., por un importe de 95.190,49 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro dos 8 días hábiles seguintes a aquel en que sexa recibida a notificación da adxudicación polos licitadores e candidatos.

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de obras

Denominación: “Rúa do Viso a campo de fútbol”

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: negociado sen publicidade

Tramitación: urxente

Orzamento de licitación: 95.190,49 euros

Data de adxudicación: 29 de abril de 2011

Adxudicatario: CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ,S.L.

Importe de adxudicación: 95.190,49euros

Data de formalización: 3 de maio de 2011.

Prazo de execución: 6 meses.

Data publicación da formalización: 10.05.2011

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email