Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

«Reurbanización da rúa das Dores, da rúa Calexo e da rúa do Convento».

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 25/10/2010

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado sen publicidade

Prezo licitación: 96.955,77 euros

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación: 25.10.2010

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 19.10.2010, acordou a ADXUDICACIÓN  de dita obra, á empresa CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ S.L., por un importe de 96.955,77 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro dos 15 días hábiles seguintes a aquel en que sexa recibida a notificación da adxudicación polos licitadores e candidatos.

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de obras

Denominación: “Reurbanización da rúa das Dores, rúa Calexa e da rúa do Convento”

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: negociado sen publicidade

Tramitación: normal

Orzamento de licitación: 96.955,77 euros (82.165,90 euros mais 14.789,86 euros en concepto de IVE ao 18%)

Data de adxudicación: 22 de outubro de 2010

Adxudicatario: CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ,S.L.

Importe de adxudicación: 96.955,77 euros (82.165,90 euros, mais 14.789,86 euros en concepto de IVE ao 18%)

Data de formalización: 26 de outubro de 2010.

Prazo de execución: 1,5 meses.

Data publicación da formalización: 15.12.2010

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email