Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Creación de praza pública no entorno da feira en Arzua

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 21/10/2010

Criterios de valoracion que se aprobaron na Xunta de Goberno Local de 26/08/2010

a) Oferta económica: ata 10 puntos

b) Melloras específicas e imputadas a obra: ata 40 puntos

c) Programa de traballo e protección ambiental: ata 40 puntos

d) Proposta de reducción de prazos: ata 10 puntos

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: Negociado sen publicidade

Prezo licitación: 90.000 euros (IVE incluído)

Prazo execución: 3 meses, a contar dende o día seguinte ao do asino da acta de comprobación de replanteo

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Clasificación e requisitos do contratista: Non se esixe clasificación

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 2.10.2010

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 10.11.2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á sociedade Antonio Rodríguez e outros, S.C., por un importe de 89.900 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de obras

Denominación: “Creación de praza pública no entorno da feira”

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: negociado sen publicidade

Tramitación: normal

Orzamento de licitación: 90.000 euros.

Data de adxudicación: 19 de outubro de 2010

Adxudicatario:ANTONIO RODRÍGUEZ Y OTROS, S.C.

Importe de adxudicación:89.900 euros (76.186,44 euros, mais 13.713,56 euros en concepto de IVE ao 18%)

Data de formalización: 29 de novembro de 2010.

Prazo de execución: 2 meses e medio.

Data publicación da formalización: 11.01.2011

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia