Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Creación de praza pública no entorno da feira en Arzua

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 21/10/2010

Criterios de valoracion que se aprobaron na Xunta de Goberno Local de 26/08/2010

a) Oferta económica: ata 10 puntos

b) Melloras específicas e imputadas a obra: ata 40 puntos

c) Programa de traballo e protección ambiental: ata 40 puntos

d) Proposta de reducción de prazos: ata 10 puntos

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: Negociado sen publicidade

Prezo licitación: 90.000 euros (IVE incluído)

Prazo execución: 3 meses, a contar dende o día seguinte ao do asino da acta de comprobación de replanteo

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Clasificación e requisitos do contratista: Non se esixe clasificación

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 2.10.2010

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 10.11.2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á sociedade Antonio Rodríguez e outros, S.C., por un importe de 89.900 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de obras

Denominación: “Creación de praza pública no entorno da feira”

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: negociado sen publicidade

Tramitación: normal

Orzamento de licitación: 90.000 euros.

Data de adxudicación: 19 de outubro de 2010

Adxudicatario:ANTONIO RODRÍGUEZ Y OTROS, S.C.

Importe de adxudicación:89.900 euros (76.186,44 euros, mais 13.713,56 euros en concepto de IVE ao 18%)

Data de formalización: 29 de novembro de 2010.

Prazo de execución: 2 meses e medio.

Data publicación da formalización: 11.01.2011

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email