Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Entra en vigor a ordenanza que regula as sacas de madeira no Concello de Arzúa

Este martes, 19 de febreiro, comezará a aplicarse no término municipal de Arzúa a Ordenanza Municipal para a protección e conservación dos camiños e vías públicas municipais en relación coas operación de saca de madeira trala súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Coa aplicación desta nova normativa o goberno municipal que preside o alcalde, José Luis García, dá resposta a unha das demandas prioritarias de moitos dos nosos veciños do rural, que dende hai anos se veñen queixando do deterioro que se produce nas pistas e camiños das parroquias cando se levan a cabo operacións de tala e saca de madeira.

A ordenanza que entra en vigor terá como finalidade primordial a de velar pola debida conservación dos camiños e vías públicas en relación cos danos e desperfectos que poden sufrir como consecuencia das operación de saca de madeira e para protexer ás persoas, vivendas e outras edificacións nos supostos de incendios forestais. O obxecto é facer compatible a actividade de aproveitamento forestal coa preservación do medio natural, a protección paisaxística, a conservación de camiños e a seguridade vial.

Enténdese por operacións de saca de madeira a totalidade das que se desenvolvan para a obtención de madeira de tala, tanto as previas á corta (desprazamento de vehículos e maquinaria, preparación dos terreos…) como as posteriores (preparación, depósito, carga e transporte). Quedan excluídas as talas puntuais de exemplares de árbores illadas, as podas en plantacións forestais e os traballos de desbroce e limpeza de predios, entre outros.

Para garantir o cumprimento da ordenanza os madeireiros deberán presentar, con 15 días hábiles de antelación ao comezo dos traballos, un escrito de comunicación previa así como aportar unha serie de documentación tal e como se prevé na ordenanza.

Previamente ao inicio dos traballos de saca de madeira, os servizos técnicos urbanísticos ou ben os funcionarios da Policía Local, comprobarán o estado físico dos camiños e vías que vaian ser utilizados e poderán, excepcionalmente, denegar ou limitar o acceso por calquera das vías ou zonas indicadas no escrito de comunicación previa, de forma motivada, tendo en conta o seu estado, a resistencia do seu firme, a súa ubicación, a súa utilización na data solicitada para outros fins, ou calquera outra causa xustificada.

Os madeireiros terán a obriga, entre outras, de limpar, retirar ou eliminar os residuos procedentes da corta de madeira e das operacións de carga e almacenamento, de xeito que as pistas, camiños ou espazos públicos queden en todo momento no mesmo estado de limpeza e conservación que tiñan antes de levarse a cabo esas operacións; para responder destas obrigas deberán depositar garantía a prol do Concello, que recuperarán unha vez rematen os traballos e se comprobe o cumprimento das súas obrigas.

A ordenanza establece ademais unha serie de infraccións que poderán ser tipificadas como moi graves, graves e leves e conlevarán unha multa que poderán ir dende os 300 aos 3000 euros.

Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en linkedin
LinkedIn
Compartir en pinterest
Pinterest
Compartir en whatsapp
WhatsApp
Compartir en email
Email