Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

CAMIÑO NO CHINELO-AGRA DA TOSTA E RAMAIS STA. MARÍA E OUTRO, incluida no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de competencia municipal (POS)2011

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 10/05/2011

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: Negociado sen publicidade

Prezo licitación: 83.519,73 euros

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Garantías e gastos aplicables: 5% do prezo de adxudicación (excluido o IVE)

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación: 10.05.2011.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 29 de abril de 2011, acordou a ADXUDICACIÓN  de dita obra, á empresa TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., por un importe de 83.519,73 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro dos 8 días hábiles seguintes a aquel en que sexa recibida a notificación da adxudicación polos licitadores e candidatos.

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de obras

Denominación: “Camiño no Chinelo-Agra da Tosta e ramais en Santa maría e outro”

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: negociado sen publicidade

Tramitación: urxente

Orzamento de licitación: 83.519,73 euros

Data de adxudicación: 29 de abril de 2011

Adxudicatario: TRANSPORTES Y MAQUINARIA C.P., S.L.

Importe de adxudicación: 83.519,73 euros.

Data de formalización: 3 de maio de 2011.

Prazo de execución: 6 meses.

Data publicación da formalización: 10.05.2011

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia