Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Urbanización da N-547 ao seu paso pola Travesía de Arzúa

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 09/09/2010

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: aberto

Prezo licitación: 2.000.000 Euros

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación : 25.10.2010

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 22.10.2010, acordou a ADXUDICACIÓN  de dita obra, á empresa CANARGA, S.L. CONSTRUCCIONES., por un importe de 1.998.000 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro dos 15 días hábiles seguintes a aquel en que sexa recibida a notificación da adxudicación polos licitadores e candidatos.

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de obras

Denominación: “URBANIZACIÓN DA N-547 AO SEU PASO POLA TRAVESÍA DE ARZÚA”

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: Aberto

Tramitación: Urxente

Orzamento de licitación: 1.694.915,25 € + 305.084,75 € (18% de IVE) = 2.000.000 €

Data de adxudicación: 22 de outubro de 2010

Adxudicatario: CANARGA S.L. CONSTRUCCIONES

Importe de adxudicación: 1.693.220,34 € + 304.779,66 € (18% de IVE) = 1.998.000 €

Data de formalización: 29 de outubro de 2010.

Prazo de execución: 7,8 meses.

Data publicación da formalización: 09.12.2010

Documentos relaciondos
– prego de cláusulas adminstrativas particulares que rexerán para a contratación das obras de «Urbanización da N-547 ao seu paso pola Travesía de Arzúa», mediante procedemento aberto, con multiplicidade de
– cadro de características do contrato

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia