logo Concello de Arzúa
Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Urbanización da N-547 ao seu paso pola Travesía de Arzúa

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 09/09/2010

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: aberto

Prezo licitación: 2.000.000 Euros

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación : 25.10.2010

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 22.10.2010, acordou a ADXUDICACIÓN  de dita obra, á empresa CANARGA, S.L. CONSTRUCCIONES., por un importe de 1.998.000 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro dos 15 días hábiles seguintes a aquel en que sexa recibida a notificación da adxudicación polos licitadores e candidatos.

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de obras

Denominación: “URBANIZACIÓN DA N-547 AO SEU PASO POLA TRAVESÍA DE ARZÚA”

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: Aberto

Tramitación: Urxente

Orzamento de licitación: 1.694.915,25 € + 305.084,75 € (18% de IVE) = 2.000.000 €

Data de adxudicación: 22 de outubro de 2010

Adxudicatario: CANARGA S.L. CONSTRUCCIONES

Importe de adxudicación: 1.693.220,34 € + 304.779,66 € (18% de IVE) = 1.998.000 €

Data de formalización: 29 de outubro de 2010.

Prazo de execución: 7,8 meses.

Data publicación da formalización: 09.12.2010

Documentos relaciondos
– prego de cláusulas adminstrativas particulares que rexerán para a contratación das obras de «Urbanización da N-547 ao seu paso pola Travesía de Arzúa», mediante procedemento aberto, con multiplicidade de
– cadro de características do contrato

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email