Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUESIÑAS PARA PARADAS DE AUTOBÚS NESTE CONCELLO

Xunta de Goberno Local – Suministración

Data de publicación en web: 21/01/2011

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: Procedemento aberto

Prezo licitación: 180.484,99€ (152.953,38 euros, máis 27.531,61 IVE 18%)

Prazo execución: O prazo de entrega e a súa correspondente instalación será de 1 mes a contar desde a sinatura do contrato.

Prazo de presentación de documentación: 15 días, a contar dende o día seguinte ao de publicación do anuncio no último dos boletíns en que apreza o anuncio de licitación (DOGA ou BOP)

Publicación no Boletíns Oficiais:
BOP num 20, de data 31 de xaneiro de 2011 BOP (31/1/2011)
DOGA num 32, de data 16 de febreiro de 2011 DOGA (16/02/2011)

Garantías e gastos aplicables: Definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluido o IVE.
Os gastos de publicación dos anuncios de licitación.

Lugar e presentación da documentación: No Rexistro Xeral da Casa do Concello, sita na rúa Santiago, nº 2
Horario:9:00 h. a 14:00

Informe de adxudicación:

Adxudicación contrato:

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 08.04.2011, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia a empresa BAYGAR, S.L, por importe de  180.484,99 € (IVE incluido).

A formalización do contrato efectuarase dentro dos quince días hábiles seguintes a aquel no que reciban a notificación da adxudicación os licitadores e candidatos.

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de subministro

Denominación: ”Subministro e instalación de corenta marquesiñas»

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: aberto

Tramitación: normal

Orzamento de licitación: 180.484,99 euros (IVE incluido)

Data de adxudicación: 8 de abril de 2011

Adxudicatario: BAYGAR, S.L.

Importe de adxudicación: 180.484,99 euros (IVE incluido)

Data de formalización: 14 de abril de 2011.

Prazo de execución:A entrega das marquesiñas realizarase no prazo dun mes, a contar desde a sinatura do contrato.

Data publicación da adxudicación e formalización do contrato: 18-04-2011

Documentos relaciondos
– prego de cláusulas administrativas e prescricións técnicas (doc, 236,5 kb)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email