Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUESIÑAS PARA PARADAS DE AUTOBÚS NESTE CONCELLO

Xunta de Goberno Local – Suministración

Data de publicación en web: 21/01/2011

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: Procedemento aberto

Prezo licitación: 180.484,99€ (152.953,38 euros, máis 27.531,61 IVE 18%)

Prazo execución: O prazo de entrega e a súa correspondente instalación será de 1 mes a contar desde a sinatura do contrato.

Prazo de presentación de documentación: 15 días, a contar dende o día seguinte ao de publicación do anuncio no último dos boletíns en que apreza o anuncio de licitación (DOGA ou BOP)

Publicación no Boletíns Oficiais:
BOP num 20, de data 31 de xaneiro de 2011 BOP (31/1/2011)
DOGA num 32, de data 16 de febreiro de 2011 DOGA (16/02/2011)

Garantías e gastos aplicables: Definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluido o IVE.
Os gastos de publicación dos anuncios de licitación.

Lugar e presentación da documentación: No Rexistro Xeral da Casa do Concello, sita na rúa Santiago, nº 2
Horario:9:00 h. a 14:00

Informe de adxudicación:

Adxudicación contrato:

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 08.04.2011, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia a empresa BAYGAR, S.L, por importe de  180.484,99 € (IVE incluido).

A formalización do contrato efectuarase dentro dos quince días hábiles seguintes a aquel no que reciban a notificación da adxudicación os licitadores e candidatos.

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de subministro

Denominación: ”Subministro e instalación de corenta marquesiñas»

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: aberto

Tramitación: normal

Orzamento de licitación: 180.484,99 euros (IVE incluido)

Data de adxudicación: 8 de abril de 2011

Adxudicatario: BAYGAR, S.L.

Importe de adxudicación: 180.484,99 euros (IVE incluido)

Data de formalización: 14 de abril de 2011.

Prazo de execución:A entrega das marquesiñas realizarase no prazo dun mes, a contar desde a sinatura do contrato.

Data publicación da adxudicación e formalización do contrato: 18-04-2011

Documentos relaciondos
– prego de cláusulas administrativas e prescricións técnicas (doc, 236,5 kb)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia