Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SUXEICIÓN DE CONTEDORES

Xunta de Goberno Local – Suministración

Data de publicación en web: 08/02/2011

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado sen publicidade

Prezo licitación: 31.800 euros (26.949,15 €, mais 4.850,85 € en concepto de IVE ao 18%)

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

Adxudicación do contrato:

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 02/02/2011, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia a empresa BAYGAR,S.L.., por importe de 30.861,72 (IVE incluido).

A formalización do contrato efectuarase dentro dos quince días hábiles seguintes a aquel no que reciban a notificación da adxudicación os licitadores e candidatos.

Unha vez formalizado o contrato actualizarase neste perfil de contratante a data concreta na que se levou a cabo o citado trámite.

Data de publicación da adxudicación na web: 08.02.2011

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de subministro

Denominación: ”Subministro de 150 dispositivos de suxección de contedores»

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: procedemento negociado sen publicidade

Orzamento de licitación: 31.800(IVE incluido)

Data de adxudicación: 2 de febreiro de 2011

Adxudicatario: BAYGAR, S.L

Importe de adxudicación: 30.861,72 euros (26.154 euros, mais 4.767,72 euros en concepto de IVE ao 18%)

Data de formalización: 16 de febreiro de 2011.

Prazo de execución: A  entrega realizarase no prazo dun mes, a contar desde o día seguinte ao da sinatura do contrato.

Data publicación na web da formalización do contrato: 24.03.2011

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email