Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SUXEICIÓN DE CONTEDORES

Xunta de Goberno Local – Suministración

Data de publicación en web: 08/02/2011

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado sen publicidade

Prezo licitación: 31.800 euros (26.949,15 €, mais 4.850,85 € en concepto de IVE ao 18%)

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

Adxudicación do contrato:

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 02/02/2011, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia a empresa BAYGAR,S.L.., por importe de 30.861,72 (IVE incluido).

A formalización do contrato efectuarase dentro dos quince días hábiles seguintes a aquel no que reciban a notificación da adxudicación os licitadores e candidatos.

Unha vez formalizado o contrato actualizarase neste perfil de contratante a data concreta na que se levou a cabo o citado trámite.

Data de publicación da adxudicación na web: 08.02.2011

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de subministro

Denominación: ”Subministro de 150 dispositivos de suxección de contedores»

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: procedemento negociado sen publicidade

Orzamento de licitación: 31.800(IVE incluido)

Data de adxudicación: 2 de febreiro de 2011

Adxudicatario: BAYGAR, S.L

Importe de adxudicación: 30.861,72 euros (26.154 euros, mais 4.767,72 euros en concepto de IVE ao 18%)

Data de formalización: 16 de febreiro de 2011.

Prazo de execución: A  entrega realizarase no prazo dun mes, a contar desde o día seguinte ao da sinatura do contrato.

Data publicación na web da formalización do contrato: 24.03.2011

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia