Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Subministro dun vehículo industrial recolector-compactador

Xunta de Goberno Local – Suministración

Data de publicación en web: 30/12/2010

ANUNCIO DE APERTURA (SOBRES C) “SUBMINISTRO DUN VEHÍCULO INDUSTRIAL RECOLECTOR-COMPACTADOR”

De conformidade ao establecido na cláusula 14 do prego de cláusulas administrativas particulares que rexe esta contratación, anúnciase que o acto público de apertura da documentación contida nos SOBRES C subtitulados “documentación avaliable de forma automática por aplicación de fórmulas” das proposicións que presentaran as empresas interesadas en participar na contratación do subministro dun VEHÍCULO INDUSTRIAL RECOLECTOR-COMPACTADOR, mediante procedemento aberto, con multiplicidade de criterios de valoración; celebrarase ás 10.00 horas do día 15 de marzo no Salón de Plenos da Casa do Concello.

Data de publicación na web: 11-03-2011

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: procedemento aberto

Prezo licitación: 132.000 euros (IVE INCLUIDO)

Prazo execución: O prazo de entrega sera de 45 días a contar dende a sinatura do contrato.

Prazo de presentación de documentación: Quince días, a contar desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no último dos boletíns en que apareza (BOP ou DOGA)

Publicación no Boletíns Oficiais:
BOP num 5, de data 10 de xaneiro de 2011 BOP (10/1/2011)
DOGA num 20, de data 31 de xaneiro de 2011 DOGA (10/1/2011)

Garantías e gastos aplicables: Definitiva: Por valor do 5% do importe de adxudicación, excluido o IVE.

Lugar e presentación da documentación: No Rexistro Xeral do Concello

Informe de adxudicación:

Adxudicación do contrato

  A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 08.04.2011 acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia a empresa LOUZAO VEHÍCULOS INDUSTRIALES, S.L., por importe de  131.865 € (IVE incluido).

A formalización do contrato efectuarase dentro dos quince días hábiles seguintes a aquel no que reciban a notificación da adxudicación os licitadores e candidatos.

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de subministro

Denominación: ”Subministro dun vehículo industrial recolector-compactador.

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: procedemento aberto.

Orzamento de licitación: 132.000euros (IVE incluido)

Data de adxudicación: 8 de abril de 2011

Adxudicatario: LOUZAO VEHÍCULOS INDUSTRIALES CORUÑA, S.L.

Importe de adxudicación: 131.865 euros (111.750 euros, mais 20.115 euros en concepto de IVE ao 18%)

Data de formalización: 15 de abril de 2011.

Prazo de execución: A  entrega do vehículo realizarase no prazo de 45 días, a contar desde o día da sinatura do contrato.

Data publicación da adxudicación da formalización do contrato: 18.04.2011

Documentos relaciondos
– PREGO CLAUSULAS ADMINISTATIVAS E PRESCRICIONS TECNICAS (doc, 259,5 kb)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia