Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

SUBMINISTRO DUN VEHÍCULO DE SERVIZOS URBANOS PICK-UP

Xunta de Goberno Local – Suministración

Data de publicación en web: 11/02/2011

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: procedemento negociado sen publicidade

Prezo licitación: 58.000 euros (49.152,54 euros, mais 8.847,46 euros en concepto de IVE ao 18%)

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación: Adxudicación contrato:

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 02/02/2011, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia a empresa AUTOS LOBELLE, S.L.por importe de 57.790(IVE incluido).

A formalización do contrato efectuarase dentro dos quince días hábiles seguintes a aquel no que reciban a notificación da adxudicación os licitadores e candidatos.

Unha vez formalizado o contrato actualizarase neste perfil de contratante a data concreta na que se levou a cabo o citado trámite.

Data de publicación da adxudicación na web: 11.02.2011

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de subministro

Denominación: ”Subministro dun vehículo de servizos Pick up»

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: negociado sen publicidade.

Orzamento de licitación: 58.000 euros(IVE incluido)

Data de adxudicación: 2 de febreiro de 2011

Adxudicatario: AUTOS LOBELLE, S.L.

Importe de adxudicación: 57.790 euros (43.532,96 euros, mais 7.835,93 euros en concepto de IVE ao 18% mais 6.421,11 euros en concepto de imposto de matriculación)

Data de formalización: 28 de febreiro de 2011.

Prazo de execución: A  entrega do vehículo realizarase no prazo de 2 meses, a contar desde o día seguinte o da sinatura do contrato.

Data publicación  na web da  formalización do contrato: 14.04.2011

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia