Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

SUBMINISTRO DUN VEHÍCULO DE SERVIZOS URBANOS PICK-UP

Xunta de Goberno Local – Suministración

Data de publicación en web: 11/02/2011

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: procedemento negociado sen publicidade

Prezo licitación: 58.000 euros (49.152,54 euros, mais 8.847,46 euros en concepto de IVE ao 18%)

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación: Adxudicación contrato:

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 02/02/2011, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia a empresa AUTOS LOBELLE, S.L.por importe de 57.790(IVE incluido).

A formalización do contrato efectuarase dentro dos quince días hábiles seguintes a aquel no que reciban a notificación da adxudicación os licitadores e candidatos.

Unha vez formalizado o contrato actualizarase neste perfil de contratante a data concreta na que se levou a cabo o citado trámite.

Data de publicación da adxudicación na web: 11.02.2011

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de subministro

Denominación: ”Subministro dun vehículo de servizos Pick up»

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: negociado sen publicidade.

Orzamento de licitación: 58.000 euros(IVE incluido)

Data de adxudicación: 2 de febreiro de 2011

Adxudicatario: AUTOS LOBELLE, S.L.

Importe de adxudicación: 57.790 euros (43.532,96 euros, mais 7.835,93 euros en concepto de IVE ao 18% mais 6.421,11 euros en concepto de imposto de matriculación)

Data de formalización: 28 de febreiro de 2011.

Prazo de execución: A  entrega do vehículo realizarase no prazo de 2 meses, a contar desde o día seguinte o da sinatura do contrato.

Data publicación  na web da  formalización do contrato: 14.04.2011

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email