Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA XUVENIL E OUTRAS MEDIDAS PARA FAVORECER A OCUPACIÓN.

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES EDAR

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS EDAR

Anuncio

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/04/11/2014_0000004032

.pdf

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140411/AnuncioL106-070414-0

001_gl.html

RECTIFICACIÓN DE ERRO NO PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS  (Data de

publicación 16/abril/2014).

  • INFORMACIÓN DE INTERES: (Data de publicación 16/abril/2014)

-Consumo eléctrico EDAR

 -Consumo eléctrico bombeos

-Consumo de auga EDAR

-Informe Idom EDAR I

-Informe Idom EDAR II

-Autorización punto vertido fosa séptica de Boente

ANUNCIO APERTURA SOBRES B (Data publicación 08/05/2014)

 ANUNCIO DE APERTURA SOBRE C (Data publicación 26/05/2014)

ANUNCIO ADXUDICACIÓN (Data publicación 27/06/2014)

 
No BOE do 5 de xullo de 2014 publícase o sistema nacional de garantía xuvenil e outras medidas para favorecer a ocupación.
A Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso dos mozos menores de 25 anos ao mercado de traballo. En España enmárcase na estratexia de Emprendimiento Nova aprobada en febreiro de 2013 polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social. A recomendación sobre a Garantía Xuvenil establece que os mozos menores de 25 anos poidan recibir unha oferta de emprego, de educación ou formación tras finalizar os seus estudos ou quedar desempregados.
Poden ser beneficiarios os mozos que cumpran os seguintes requisitos:
* Ter nacionalidade española ou ser cidadán da Unión ou dos Estados parte do Acordo Económico Europeo ou Suiza que se atopen en España en exercicio de libre circulación e residencia.
* Estar empadroado en calquera localidade do territorio nacional español.
* Ter máis de 16 anos e menos de 25, ou menos de 30 anos no caso de persoas con grado de discapacidade igual ou superior ao 33%.
* Non traballar nos 30 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
* Non recibir accións educativas que conleven máis de 40 horas mensuais nos 90 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
* Non recibir accións formativas que conleven máis de 40 horas mensuais nos 30 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
* Presentar unha declaración escrita de ter interese en participar no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, adquirindo un compromiso de participación activa nas actuacións que se desenvolvan no marco da Garantía Xuvenil.

Máis información no BOE do 5 de xullo de 2014 ou
Http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email