Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Rehabilitación de local social no lugar de Lema de abaixo

A Xunta de Goberno Local con data 14 de xullo de 2017 acordou proceder  a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade.

As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello, acompañada da  documentación e requisitos esixidos na cláusula 12.

Os licitadores que recibiron a invitación para participar neste proceso de contratación, poderán presentar as súas propostas dentro do prazo de oito días naturais, contados dende o día seguinte ao da recepción da mesma.

O resto de licitadores que estean interesados en participar neste proceso de contratación poderán presentar as súas propostas dentro do prazo de 8 días naturais contados dende o día seguinte a publicación deste anuncio.

Prego de cláusulas administrativas particulares

PROXECTO TÉCNICO REHABILITACIÓN LOCAL EN LEMA DE ABAIXO (14 xullo 2017) cp

Adxudicación  (data de publicacion 9 de outubro de 2017)

Formalizacion (data de publicación 9 de outubro de 2017)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email