Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

O Concello de Arzúa tramita a solicitude para declarar a Festa do Queixo FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

Boton_Festa_Queixo

Achegará este mes de setembro unha extensa memoria explicativa do evento ao Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través da Xunta de Galicia

A cita anual máis significativa da vila, a Festa do Queixo, que se celebra ininterrompidamente desde 1976, cumprirá en marzo de 2015 o seu 40ª aniversario. Antes da súa celebración, a corporación municipal de Arzúa levará ao próximo pleno, o próximo día 9 de setembro, a proposta de solicitar para o evento a declaración de Fiesta de Interese Turístico Nacional.

En que consiste a declaración

 É un título de carácter honorífico que se outorga oficialmente desde 1979 a aquelas festas ou acontecementos que supoñan manifestacións de valores culturais e de tradición popular, poñendo especial consideración nas características etnolóxicas, e na importancia da localidade como atractivo turístico.

Que aspectos se valoran  

Segundo indica o B.O.E. (ORDEN ITC/1763/2006, de 3 de mayo), para a concesión desta declaración téñense especialmente en conta os seguintes aspectos:

 • A antigüidade da celebración do evento
 • A continuidade no tempo (dunha celebración a outra non deben transcorrer máis de cinco anos).
 • O arraigo na localidade, que implica a participación cidadá no desenvolvemento da festa. Para avaliar este aspecto, considérase a existencia de asociacións e outras agrupacións. Verificarase mediante estatutos e outros documentos acreditativos da súa constitución e funcionamento, dos que se aportará copia compulsada.
 • A orixinalidade e diversidade dos actos que se realicen.

Que documentación deberemos presentar

Debemos achegar unha solicitude e unha MEMORIA EXPLICATIVA que exprese, como mínimo:

 • A orixe, antigüidade e raigame tradicional da manifestación de que se trate e o seu valor cultural, significación e alcance como atractivo turístico.
 • A data de celebración e descrición dos actos
 • A existencia na vilae na área xeográfica inmediata (a non máis de 50 km), do equipamentoaxeitado de aloxamentos e servizos turísticos para a recepción de visitantes. Haberán de terse en conta especialmente os accesos e a sinalización da vila.
 • A realización polas entidades organizadoras de accións promocionais suficientes para a atracción de correntes turísticas. Como documentación xustificativa desa promoción é necesario presentar un mínimo de vinte actuacións promocionais en medios de prensa escrita (xornais, revistas, etc.), radios e televisión de difusión estatal o nun o varios países estranxeiros.

A solicitude e a memoria explicativa deberán ir acompañadas do Acordo do Pleno do Concello e do posterior Informe da Comunidade Autónoma.

Outros requirimentos esixidos 

 • Estar declarada Fiesta de Interés Turístico Regional por parte da Comunidade Autónoma e telo sido, cando menos, durante os cinco anos inmediatamente anteriores.
 • Coidar especialmente a contorna urbana, monumental e paisaxística del lugar de celebración, e a tal efecto deberán aportarse os correspondentes permisos e informes das actuacións encamiñadas ao seu cumprimento.
 • O texto menciona tamén que serándesestimadas aquelas solicitudes referidas a festas nos que directa ou indirectamente se maltraten animais o persoas.

O proceso

 A solicitude e a memoria explicativa xa están listas.O concello encargou a elaboración destes documentosa Ramón Roldán, a persoa responsable da coordinación e comunicación da festa desde a 35ª edición. Nesta memoria explicativa descríbese o evento polo miúdo nun total de 247 folios con extensa información sobre a festa, a feira, o queixo, os expositores, o festival, o programa de actividades…

A memoria está desenvolvida a partires doesquemasuxerido no B.O.E. Ademais incorpora varios anexos con máis de 60 noticias e actuacións promocionais a nivel estatal, e un histórico de noticias en prensada Festa do Queixo desde 1977. Dedica un apartado específico á vila e a comarca, que fai especial fincapé nas potencialidades turísticas, destacando, por exemplo, que Arzúa é o municipio galego con maior número de casas rurais, ou o paso pola vila do Camiño de Santiago. Finalmente, contén outros apartados con recompilacións de cartelería, fotos, elementos corporativos, estatutos, etc, e outros datos de interese do evento, como o rexistro da marca ‘Festa do Queixo’ a nome do concello na Ofic. Española de Patentes y Marcas, accións de comunicación como a recente campaña ‘queixeamos’, enquisas a expositores, estatísticas do web festadoqueixo.org, ou o seguimento e repercusión nas redes sociais.

Os prazos

O pleno municipal celebrarase en Arzúa o próximo martes 9 de setembro.Tal como esixen os requirimentos para esta concesión, a presentación de solicitudes faise ante os organismos turísticos competentes das Comunidades Autónomas, que enviarán o expediente á Subdirección General de Calidad e Innovación Turísticas, da Secretaría General de Turismo.

Así, unha vez aprobada esta solicitude en pleno,enviarase a documentación desde Arzúa á Dirección Xeral de Turismo da Xunta de Galicia, quen a remitirá xunto co seu informe ao Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

O prazo máximo para a resolución do expediente é de tres meses, a contar desde a data de recepción da solicitude pola Subdirección General de Calidad e Innovación Turísticas, da Secretaría General de Turismo. Esta Subdirección -agora Subdirección General de Cooperación y Competividad Turística-, tras a tramitación do expediente, elevará proposta razoada sobre a procedencia ou non de acceder á declaración solicitada. As declaracións outorgaranse por Resolución da Secretaría General de Turismo, que se publicará no Boletín Oficial do Estado.

Todos e todas coa festa 

A Festa do Queixo de Arzúa está recoñecida Festa de Interese Turístico Galego desde 1999. Na fin de semana do evento pasan pola vila máis de 30.000 persoas. Arzúa é o municipio de Galicia con maior número de casas rurais. O queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa é o segundo máis vendido en España (dato 2013)

Confiamos na óptima resolución para que a nosa significativa e querida Festa do Queixo sexa pronto, se cabe, un pouco máis grande. Estamos convencidos de que isto suporá, un valor engadido aínda maior para Arzúa, para a comarca, para a provincia e para Galicia enteira!

Non queremos rematar esta información sen agradecer a todas as persoas que fixeron, e fan posible, que esteamos en disposición de solicitar este recoñecemento. Desde aqueles mozos fundadores, a naturalmente, os queixeiros e queixeiras que producen para nós e para o mundo un produto de tan alta calidade.

Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en linkedin
LinkedIn
Compartir en pinterest
Pinterest
Compartir en whatsapp
WhatsApp
Compartir en email
Email