Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Local Social de Burres

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 14/12/2010

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado sen publicidade

Prezo licitación: 186.563,94 euros

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Garantías e gastos aplicables: Defintiva: 5% do prezo de adxudicación excluido o IVE.

Informe de adxudicación:

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 10.11.2010, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia ao empresario D. Manuel Vázquez Eiras, por importe de  186.300 (IVE incluido).

A formalización do contrato efectuarase dentro dos quince días hábiles seguintes a aquel no que reciban a notificación da adxudicación os licitadores e candidatos.

Unha vez formalizado o contrato actualizarase neste perfil de contratante a data concreta na que se levou a cabo o citado trámite.

Data de publicación da adxudicación na web: 14.12.2010

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de obras

Denominación: “Local social en Burres”

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: negociado sen publicidade

Tramitación: normal

Orzamento de licitación: 186.563,94 euros (IVE incluido).

Data de adxudicación: 10 de novembro de 2010

Adxudicatario:MANUEL VÁZQUEZ EIRAS.

Importe de adxudicación: 186.300 euros (157.881,36 euros prezo sen IVE mais 28.418,64 euros en concepto de IVE ao 18%)

Data de formalización: 29 de novembro de 2010.

Prazo de execución: 3 meses.

Data publicación da formalización: 11.01.2011

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email