Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Local Social da Mella

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 14/12/2010

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado sen publicidade

Prezo licitación: 227.939,71 euros

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Garantías e gastos aplicables: Definitiva: 5% do prezo de adxudicación excluido o IVE.

Informe de adxudicación:

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 10.11.2010, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia a empresa RAMOS REY CONSTRUCCIONES, S.L., por importe de  227.838,50(IVE incluido).

A formalización do contrato efectuarase dentro dos quince días hábiles seguintes a aquel no que reciban a notificación da adxudicación os licitadores e candidatos.

Unha vez formalizado o contrato actualizarase neste perfil de contratante a data concreta na que se levou a cabo o citado trámite.

Data de publicación da adxudicación na web: 14.12.2010

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de obras

Denominación: “Local social de A Mella”

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: negociado sen publicidade

Tramitación: normal

Orzamento de licitación: 227.939,71 euros.

Data de adxudicación: 10 de novembro de 2010

Adxudicatario:RAMOS REY CONSTRUCCIÓNS, S.L.

Importe de adxudicación: 227.838,50 euros (193.083,47 euros, mais 34.755,03 euros en concepto de IVE ao 18%)

Data de formalización: 29 de novembro de 2010.

Prazo de execución: 3 meses.

Data publicación da formalización: 11.01.2011

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia