Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Contratación subministro dunha desbrozadora de brazo lateral

A Xunta de Goberno Local con data 5 de xullo de 2017 acordou proceder  a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade.

As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello, acompañada da  documentación e requisitos esixidos na cláusula 11.4

Os licitadores que recibiron a invitación para participar neste proceso de contratación, poderán presentar as súas propostas dentro do prazo de oito días naturais, contados dende o día seguinte ao da recepción da mesma.

O resto de licitadores que estean interesados en participar neste proceso de contratación poderán presentar as súas propostas dentro do prazo de 8 días naturais contados dende o día seguinte a publicación deste anuncio

PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

PREGO PRESCRICIONS TECNICAS

Infórmase  aos licitadores que haberá unha variación na composición da  Mesa de Contratación prevista na cláusula 14 do prego de cláusulas administrativas,  xa que actuara como secretario da Mesa o funcionario D. Manuel Gerbolés Fernández en substitución da funcionaria dona Marta  Pérez Iglesias. (publicado pax. web o 8 de agosto de 2017)

ADXUDICACION DESBROZADORA DE BRAZO LATERAL

formalizacion subministro desbrozadora de brazo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email