logo Concello de Arzúa
Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

CONTRATACION DO SERVIZO DE MANTEMENTO INTEGRAL DOS ASCENSORES DO CONCELLO DE ARZUA

A Xunta de Goberno Local con data 2 de febreiro de 2018 acordou proceder a dita contratación,empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade.

As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello, achegando a documentación e requisitos esixidos na cláusula 12

Os licitadores que recibiron a invitación para participar neste proceso de contratación, poderán presentar as súas propostas dentro do prazo de oito días naturais, contados dende o día seguinte ao da recepción da mesma.

O resto de licitadores que estean interesados en participar neste proceso de contratación poderán presentar as súas propostas dentro do prazo de 8 días naturais contados dende o día seguinte a publicación deste anuncio.

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PREGO DE PRESCRICIONS TECNICAS

Anuncio adxudicacion (publicado pax. web o día 29 de novembro de 2018)

formalizacion ascensores (publicado pax. web o día 26 de decembro de 2018)

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email