Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

CONTRATACIÓN DA OBRA NOMEADO «HUMANIZACIÓN DA RÚA CIMA DO LUGAR (CN-547-ALBERGUE DE PEREGRINOS), INCLUIDA NO PLAN PROVINCIAL DE ACCIÓN SOCIAL (PAS)2015

PROXECTO TECNICO

CADRO DE CARACTERISTICAS

ANUNCIO BOP Nº 205 DE DATA 28 DE OUTUBRO DE 2016

ANUNCIO APERTURA SOBRES B) (PUBLICADO PAX. WEB O DÍA 30/11/2016)

Designación membros Comité de Expertos (publicado pax. web o día 15/12/2016)

ANUNCIO APERTURA SOBRE C (publicado pax. web o día 30/12/2016)

A Xunta de Goberno Local con data 20 de febreiro de 2017 ao tratar o punto nomeado «Adxudicación da obra nomeada Humanización da rúa Cima do lugar»  acordou entre outros puntos o seguinte: «Terceiro.- Rexeitar as ofertas presentadas,tanto pola empresa CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L, como pola empresa ESPINA Y DELFIN, S.L, por canto que así o propuxera a Mesa de Contratación, na reunión celebrada o día 2 de febreiro de 2017, á vista do informe emitido con data 31 de xaneiro de 2017 polos técnicos: Pablo Blanco Ferreiro (enxeñeiro de camiños), Pablo Rojo Losada (enxeñeiro técnico industrial) e Luis Fole Barrio (arquitecto técnico municipal), ao concluír nese informe que a documentación aportada por ambas empresas resultaba insuficiente e non xustificaba adecuadamente as proposicións económicas presentadas«. (publicado pax. web o día 21/02/2017).

Adxudicacion (publicada pax. web o día 22/2/2017)

FORMALIZACION (publicada pax. web o día 01/03/2017)

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email