Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Construción de graderío en campo de fútbol. Fase II

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 18/12/2009

Os criterios para a adxudicación do contrato son os seguintes:

a) Oferta económica:10 puntos

b)Melloras especificadas e imputadas á obra:60 puntos

c) Programa de traballo e protección ambiental: 20 puntos

d) Proposta de redución de prazos:10 puntos.

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado

Prezo licitación: 297.692,14 euros (IVE incluido)

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Garantías e gastos aplicables: definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

Clasificación e requisitos do contratista: Non se esixe

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 09/03/2010

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 01/03/2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa  CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L.. por un importe de 292.682,38 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Documentos relaciondos
– prego de clausulas administrativas particulares – modelo de proposicion – cadro de características

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia