logo Concello de Arzúa
Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Construción de graderío en campo de fútbol. Fase II

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 18/12/2009

Os criterios para a adxudicación do contrato son os seguintes:

a) Oferta económica:10 puntos

b)Melloras especificadas e imputadas á obra:60 puntos

c) Programa de traballo e protección ambiental: 20 puntos

d) Proposta de redución de prazos:10 puntos.

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado

Prezo licitación: 297.692,14 euros (IVE incluido)

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Garantías e gastos aplicables: definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluido o IVE

Clasificación e requisitos do contratista: Non se esixe

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 09/03/2010

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 01/03/2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa  CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L.. por un importe de 292.682,38 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Documentos relaciondos
– prego de clausulas administrativas particulares – modelo de proposicion – cadro de características

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email