logo Concello de Arzúa
Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

CAMIÑO A CASANOVA (VIÑÓS) E OUTROS, incluida no Plan de Obras e Servizos adiconal 1/2010

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 09/03/2011

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado sen publicidade

Prezo licitación: 30.601,71 € (IVE INCLUIDO)

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 28.02.2011, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia a empresa ANTONIO FILLOY,S.A., por importe de  30.601,71 €(IVE incluido).

A formalización do contrato efectuarase dentro dos quince días hábiles seguintes a aquel no que reciban a notificación da adxudicación os licitadores e candidatos.

Unha vez formalizado o contrato actualizarase neste perfil de contratante a data concreta na que se levou a cabo o citado trámite.

Data de publicación da adxudicación na web: 09.03.2011

 

Formalización do contrato:

En cumprimento do disposto no artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, a través do presente anuncio faise pública a formalización do seguinte contrato:

Tipo de contrato: Contrato de obras

Denominación: ”Camiño a Casanova (Viñós) e outro»

Órgano de Contratación: Xunta de Goberno Local

Procedemento de adxudicación: negociado sen publicidade

Tramitación: normal

Orzamento de licitación: 30.601,71euros (IVE incluido)

Data de adxudicación: 28 de febreiro de 2011

Adxudicatario: ANTONIO FILLOY, S.A.

Importe de adxudicación: 30.601,71 euros (25.933,65 euros, mais 4.668,06 euros en concepto de IVE ao 18%)

Data de formalización: 22 de marzo de 2011.

Prazo de execución: 6 meses.

Data publicación da formalización: 28.03.2011

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email