Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Axudas a entidades para actividades e investimentos de promoción económica

Poderán optar aos programas contidos na presente convocatoria as entidades que cumpran os seguintes requisitos:

– Estar legalmente constituídas.
– Carecer de fins de lucro.
– Desenvolver as súas actividades no ámbito territorial da provincia ou sobre temas de interese para a provincia.
– Non estar incursa en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas.
– Estar ao día nas súas obrigas tributarias ca Axencia Tributaria, coa Seguridade Social e coa Deputación.

No suposto de adquisición, construción, rehabilitación e mellora de bens inventariables fíxase un período de destino dos bens para o fin concreto para o que se concedeu a subvención, que será dun mínimo de cinco anos.

As peticións referidas a Promoción Económica, tamén as poderán solicitar as comunicades veciñais, aínda que non estean legalmente constituídos sempre que carezan de fins de lucro e que realicen AS ACTIVIDADES OU AS OBRAS, CA EXCEPCIÓN DA ADQUISICIÓN DE BENS MOBLES E INMOBLES. na provincia da Coruña.

3.- CONDICIÓNS.

As entidades poderán presentar unha única solicitude, para actividade ou investimento para todos os programas do Servizo de Fomento.

A Deputación poderá conceder ata un máximo de 30.000.- euros, e un mínimo de 600.-euros.

Con carácter xeral o importe da subvención solicitada será entre o 20% e o 70% do presuposto calculado de gastos.

As entidades beneficiarias das subvencións quedan obrigadas a facer constar a colaboración da Deputación en toda a información (impresa, informática e audiovisual) que se faga das actividades ou investimentos subvencionados e na súa páxina web.

No suposto de rehabilitación e mellora de bens inventariables (adros, fontes, muiños, cruceiros), os beneficiarios quedan obrigados a establecer un réximen de visitas e de acceso ao público.

4.- DOCUMENTACIÓN.

As solicitudes formularanse nos modelos normalizados que se facilitarán no Rexistro Xeral da Deputación, na Sección de Promoción Económica ou na páxina web de Deputación: www.dicoruna.es

Achegarase tamén a seguinte documentación:

4.1.- DOCUMENTACIÓN XERAL DA ENTIDADE

A.- Fotocopia compulsada da tarxeta do CIF da entidade e do NIF do representante.

Para máis información dirixirse a oficina da axente de emprego e desenvolvemento local de Arzúa.

CONVOCATORIA PUBLICADO NO BOP ó día 20/02/2012

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia