Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Alleamento de varias árbores das especies pinus pinaster e eucaliptus

Xunta de Goberno Local – Outros

Data de publicación en web: 24/09/2010

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: poxa pública

Prezo licitación: As ofertas presentaranse á alza, sobre os seguintes tipos de licitación: 36 € por tonelada, para os pinos e 42 € por tonelada ,para os eucaliptus (IVE excluido)

Prazo de presentación de documentación: 15 días hábiles, a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, a cal tivo lugar o día 30 de setembro de 2010.

Publicación no Boletíns Oficiais:
Plublicouse no Bop nº ( 188, de data 30 de setembro de 2010)

Garantías e gastos aplicables: Non se esixe.

Clasificación e requisitos do contratista: Ter capacidade de obrar, e non estar comprendido nalgunha das prohibicións para contratar do artigo 49 da Lei 30/2007, e acreditar a súa solvencia económica e financeira e a solvencia técnica ou profesional.

Lugar e presentación da documentación: Rexistro Xeral en horas de 9:00 a 14:00.

Informe de adxudicación:

A Xunta de Goberno local na sesión de data 26.11.2010, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato para o alleamento das árbores das especies pinus pinaster e eucaliptus propiedade do concello a sociedade MADERAS CARRIL, S.L. polos seguintes prezos:

-39 € por tonelada de pinos (IVE excluido), que se atopan na finca nomada «O Cruceira» sita na parroquia de Santa María

-38 € por tonelada de pinos e 42 € por tonelada de eucaliptus (IVE excluido) que se atopan na finca nomeda «Cancela da Chousa» sita na parroquia de Dodro

A formalización do contrato efectuarase dentro dos quince días hábiles seguintes a aquél no que reciban a notificación de adxudicación os licitadores e candidatos.

Unha vez formalizado o contrato actualizarase neste perfil de contratante a data concreta na que se levou a cabo o citado trámite.

Data de publicación da adxudicación na web: 17.12.2010

Documentos relacionados
– prego de clausulas administrativas particulares

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia