logo Concello de Arzúa
Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Alleamento de varias árbores das especies pinus pinaster e eucaliptus

Xunta de Goberno Local – Outros

Data de publicación en web: 24/09/2010

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: poxa pública

Prezo licitación: As ofertas presentaranse á alza, sobre os seguintes tipos de licitación: 36 € por tonelada, para os pinos e 42 € por tonelada ,para os eucaliptus (IVE excluido)

Prazo de presentación de documentación: 15 días hábiles, a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, a cal tivo lugar o día 30 de setembro de 2010.

Publicación no Boletíns Oficiais:
Plublicouse no Bop nº ( 188, de data 30 de setembro de 2010)

Garantías e gastos aplicables: Non se esixe.

Clasificación e requisitos do contratista: Ter capacidade de obrar, e non estar comprendido nalgunha das prohibicións para contratar do artigo 49 da Lei 30/2007, e acreditar a súa solvencia económica e financeira e a solvencia técnica ou profesional.

Lugar e presentación da documentación: Rexistro Xeral en horas de 9:00 a 14:00.

Informe de adxudicación:

A Xunta de Goberno local na sesión de data 26.11.2010, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato para o alleamento das árbores das especies pinus pinaster e eucaliptus propiedade do concello a sociedade MADERAS CARRIL, S.L. polos seguintes prezos:

-39 € por tonelada de pinos (IVE excluido), que se atopan na finca nomada «O Cruceira» sita na parroquia de Santa María

-38 € por tonelada de pinos e 42 € por tonelada de eucaliptus (IVE excluido) que se atopan na finca nomeda «Cancela da Chousa» sita na parroquia de Dodro

A formalización do contrato efectuarase dentro dos quince días hábiles seguintes a aquél no que reciban a notificación de adxudicación os licitadores e candidatos.

Unha vez formalizado o contrato actualizarase neste perfil de contratante a data concreta na que se levou a cabo o citado trámite.

Data de publicación da adxudicación na web: 17.12.2010

Documentos relacionados
– prego de clausulas administrativas particulares

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email