Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Abastecemento integral ás parroquias de Pantiñobre, Brandeso, Tronceda e Viñós

Xunta de Goberno Local – Concesión de obras públicas

Data de publicación en web: 02/09/2010

Criterios de valoración aprobados pola Xunta de Goberno Local na sesión celebrada o día 26 de agosto de 2010:

a) Programa de control interno de calidade: ata 40 puntos.

b) Programa de traballo e protección ambiental: ata 40 puntos.

c) Oferta económica: ata 5 puntos.

d) Plan de seguridade e saúde: ata 15 puntos

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado con publicidade

Prezo licitación: 610.244,77 euros (IVE incluído)

Prazo execución: 9 meses, a contar dende o día seguinte ao do asino da acta de comprobación de replanteo

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Clasificación e requisitos do contratista: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 16.11.2010

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 10.11.2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ por un importe de 579.732,53 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Documentos relaciondos
– Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que rexerán para a contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos plans provinciais – cadro de características do contrato

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sede Electrónica
Perfil do Contratante
Portal de Transparencia