Arzúa é terra do queixo destino verde de Galicia paso dos peregrin@s

Abastecemento integral ás parroquias de Pantiñobre, Brandeso, Tronceda e Viñós

Xunta de Goberno Local – Concesión de obras públicas

Data de publicación en web: 02/09/2010

Criterios de valoración aprobados pola Xunta de Goberno Local na sesión celebrada o día 26 de agosto de 2010:

a) Programa de control interno de calidade: ata 40 puntos.

b) Programa de traballo e protección ambiental: ata 40 puntos.

c) Oferta económica: ata 5 puntos.

d) Plan de seguridade e saúde: ata 15 puntos

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado con publicidade

Prezo licitación: 610.244,77 euros (IVE incluído)

Prazo execución: 9 meses, a contar dende o día seguinte ao do asino da acta de comprobación de replanteo

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Clasificación e requisitos do contratista: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 16.11.2010

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 10.11.2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ por un importe de 579.732,53 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Documentos relaciondos
– Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que rexerán para a contratación mediante procedemento negociado das obras comprendidas nos plans provinciais – cadro de características do contrato

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email